Discussion:
Polscy katolicy z zyczliwoscia
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
brat_olin
2017-08-10 18:25:58 UTC
Permalink
Raw Message
http://gosc.pl/doc/4090806.ISKK-Polscy-katolicy-zyczliwie-nastawieni-do-Mszy-trydenckiej

ISKK: Polscy katolicy życzliwie nastawieni do Mszy "trydenckiej"
KAI 08.08.2017

Gdyby Msza św. w nad­zwy­czaj­nej for­mie rytu rzym­skie­go (popularnie zwana mszą trydencką) była odprawiana w zwykłych parafiach, to niemal jedna trzecia polskich katolików by w nich uczestniczyła  —  wyni­ka z son­da­żu prze­pro­wa­dzo­ne­go przez pallotyński Insty­tut Sta­ty­sty­ki Kościo­ła Kato­lic­kie­go, na zle­ce­nie fran­cu­skiej orga­ni­za­cji „Paix Litur­gi­que”.

W maju i czerw­cu br. Insty­tut Sta­ty­sty­ki Kościo­ła Kato­lic­kie­go, pro­wa­dzo­ny przez ojców pal­lo­ty­nów prze­pro­wa­dził son­daż wśród repre­zen­ta­tyw­nej gru­py 635 kato­li­ków zaan­ga­żo­wa­nych w życie Kościo­ła. 93,6% jego uczest­ni­ków zade­kla­ro­wa­ło, że uczest­ni­czy we Mszach św. we wszyst­kie nie­dzie­le i świę­ta, a 5,8% — w nie­mal wszyst­kie.

89,5% respon­den­tów wie­dzia­ło o wyda­niu przez papie­ża Bene­dyk­ta XVI motu pro­prio "Sum­mo­rum Pon­ti­fi­cum", przy­po­mi­na­ją­ce­go, że ryt rzym­ski posia­da dwie for­my, zwy­czaj­ną („nowa” Msza wg msza­łu bł. Paw­ła VI) i nad­zwy­czaj­ną (po łaci­nie, z kapła­nem zwró­co­nym do taber­na­ku­lum, popu­lar­nie zwa­na try­denc­ką), a tyl­ko 6,9% o tym nie wie­dzia­ło.

Gdy­by Msza „try­denc­ka” była spra­wo­wa­na w ich para­fii, 28,9% respon­den­tów son­da­żu uczest­ni­czy­ło­by w niej co tydzień, a 51,6% od cza­su do cza­su. Tyl­ko 15,1% w ogó­le nie chcia­ło­by brać w niej udzia­łu. W pyta­niu wie­lo­krot­ne­go wybo­ru doty­czą­cym oso­bi­stej opi­nii nt. Mszy św. w for­mie nad­zwy­czaj­nej 49,9% wybra­ło odpo­wiedź, że jest ona wyra­zem wier­no­ści wobec tra­dy­cji Kościo­ła, 37,3% uzna­ło ją za coś nor­mal­ne­go, 17,6% stwier­dzi­ło, że nie odpo­wia­da ona dzi­siej­szej kul­tu­rze, a 4,2%, że jest czymś dzi­wacz­nym.

Powyższe dane przed­sta­wił na warsz­ta­tach litur­gicz­nych "Ars Cele­bran­di" w Liche­niu Louis de Lestang, reprezentujący „Paix Litur­gi­que”.

Dotych­czas „Paix Litur­gi­que” prze­pro­wa­dza­ła takie son­da­że we Fran­cji, Niem­czech, Wiel­kiej Bry­ta­nii, Hisz­pa­nii, Wło­szech, Por­tu­ga­lii i Szwaj­ca­rii. W poszcze­gól­nych kra­jach wyni­ki nie­co się róż­nią, ale ich ogól­ny wydźwięk jest podob­ny: jedy­nie 1/5­­ czy 1/6 czyn­nych kato­li­ków nie jest w ogó­le zain­te­re­so­wa­na Mszą św. „try­denc­ką”, a ponad poło­wa chcia­ła­by
Andrew Karts
2017-08-10 23:26:04 UTC
Permalink
Raw Message
Byle nie suma, byle nie suma. Ta byla uwielbiona msza swieta mojego sp Wujka. Zawsze o 11-tej I ciagnela sie bez konca. Trauma dziecinstwa ciagnie sie dalej w pasmie wspomnienia.
brat_olin
2017-08-11 09:03:22 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Andrew Karts
Byle nie suma, byle nie suma. Ta byla uwielbiona msza swieta
mojego sp Wujka. Zawsze o 11-tej I ciagnela sie bez konca.
Trauma dziecinstwa ciagnie sie dalej w pasmie wspomnienia.
Tez jak przez mgle pamietam, i tez raczej jako traume.
A tu glos z forum pod tym artykulem:

"Mówienie o Mszy Trydenckiej, że to tylko łacina jest wyrazem całkowitej ignorancji w tym temacie. To przede wszystkim postawa księdza zwróconego w stronę do ołtarza i tabernakulum a nie frontem do wiernych i tyłem do tabernakulum. To Komunia Św. przyjmowana z godnością na klęcząco przy balaskach nakrytych obrusem (pod który wsuwamy dłonie). To przepiękne modlitwy, których nie ma w nowym rycie. To liturgia skierowana ku Bogu a nie ku ludziom jak jest teraz. To kolosalna różnica i nie ma racji ten, kto twierdzi, że nie ma to wpływu na świętość liturgii. Novus Ordo to zastraszająca apostazja, bo nie ma w niej świętości, w jej centrum jest człowiek a nie Bóg, który jest profanowany na każdym kroku. Taki był cel reformy liturgii - odrzeć ją ze świętości ..."

No nie wiem. Niech ci, ktorzy chca, maja Msze Trydencka,
byle msze "ku ludziom" zostawili jak jest. Jest demokracja
przeciez, tez dla katolikow.

--
Smart questions to stupid answers

Loading...